شماره پشتیبانی 36272080 – 035

آسیاب آبی اشکذر

آسیاب آبی اشکذر با قدمتی مربوط به دوران صفویه در 11 مرداد 1377 به ثبت ملی رسیده است. آسیاب ها در ایران قدمتی چند هزارساله دارند و سنت استفاده از سنگ های آسیاب سترگ به دوران پیش از تاریخ این سرزمین می رسد که با نیروی انسانی انجام می شده است. بعدها ساختمان آسیاب ها پیشرفته تر شده و برای گرداندن سنگ آس از نیروی حیوانات، آب و … بهره می بردند.

آسیاب آبی اشکذر با آب قنات همت آباد می چرخیده و علت شهرت آن به سبب تزئینات ظریف و آجرکاری های این بنا است.

برای ورود به آسیاب پس از گذر از پلکانی آجری که توسط جانپناهی مشبک احاطه شده گذر می کنیم سپس به سردردی با نمای جناغی رسیده و پس از آن وارد کل ساختمان می شویم که حالت زیرزمینی دارد. مقرنس کاری های آجری بنا از دیگر عوامل شهرت آن است.