شماره تماس 36228050 - 035 - ۰۹۰۵۱۰۱۲۵۹۵

صفحه تماس

قبل از استفاده از نقشه های گوگل باید به api کنسول نقشه گوگل بروید و کلید AP را دریافت کنید. پس از انجام این کار، لطفا به نمایش -> تنظیمات قالب -> تنظیمات پیکربندی بروید و کلید خود را در قسمت "Google maps api key" وارد کنید.