شماره پشتیبانی 36272080 – 035

ساباط و کوچه های آشتی کنان یزد

لذت قدم زدن در کوچه های خشتی و آکره ی یزد در یکی از بهترین تور های یزد ، خاطره ای به یاد مانندنی برای گردشگرانی است که برای اولین بار به این شهر وارد می شوند. شاید همین لذت غیرقابل وصف آنها را دوباره و چندباره به این شهر می کشاند. کوچه های باریک با دیوراهای بلند و سر به آسمان ساییده، سایه و خنکایی را به رهگذارن ارمغان می دهند که در این شهر کویری غنیمت ارزشمندی است.

این کوچه های آشتی کنان و امن، سال ها محل  رفت آمد مردم ساده زیست یزد بوده که از کارگاه های سنتی و باغ ها ومزارع به امید رسیدن به خانه های کوچک و با صفای خود از این کوچه ها عبور می کردند. گاهی حتی می شود صدای پای صدها هزار رهگذری که از این کوچه رفت و امد کرده اند را شنید.

بافت قدیمی یزد سرتاسر پر است از این کوچه های خشتی پرخاطره و در هر گذری جاذبه یا اثری گردشگری و تاریخی به چشم می خورد که سبب حیرت بازدیدکنندگان می شود. بافت کهن یزد همچنان مسکونی و پویا است و همین ویژگی و البته سلامت فیزیکی اغلب بناها، آن را شایسته ی ثبت در لیست آثار جهانی یونسکو کرده است.

تورهای پیاده روی بسیاری توسط شرکت گردشگری مینیاتور یزد سازماندهی شده است که سالیانه هزاران گردشگر یزد را همراه با راهنمای مجرب راهی این کوچه های تاریخی و آشتی کنان کرده است.

علت نامگذاری این کوچه به آشتی کنان عرض کم آنها است که اگر دو نفر که با هم قهر کرده اند بخواهند از کنار هم عبور کنند مجبور به آشتی کردن می شوند. علت نامگذاری این کوچه ها به آشتی کنان نیز یادآوری صلح و دوستی میان ایرانیان و نکوهش قهر و جدایی است.